M A R E K

Tuha taaskasutus

 

UUTE PÕLEVKIVIENERGEETIKA TEHNOLOOGIATE MÕJU TAHKETE JÄÄTMETE OMADUSTELE JA TAASKASUTUSELE

(Juhib TalTech, partner TÜ)

EESMÄRK

Mastaapsed kasutusalad, nagu kaevanduste tagasitäitmine, pinnaste stabiliseerimine, teedeehitus ja kasutamine ehitusmaterjalide koostises, sõltuvad tuha sideainelistest omadustest. Tehnoloogia areng (Enefit 280, Petroter, Auvere EJ) on toonud kaasa energiatõhususe kasvu ning madalamad õhuemissioonid (SO2, NOx, etc), aga ka muutused tuhkade mineraloogilises koostises ja sellest lähtuvalt nende sideaineliste omaduste vähenemise. Käesoleva projekti ülesanneteks on 1) selgitada, kuivõrd temperatuuri mõõdukas tõstmine põlevkivi põletamis- ja utmisprotsessides mõjutab tuhkade sideainelisi omadusi taaskasutuse kontekstist lähtuvalt, 2) uurida logistilisi skeeme rikastusjäätmete ja tuhkade täitematerjalina kasutamiseks ja transpordiks, 3) otsida uusi majanduslikult otstarbekaid kasutusalasid põlevkivitööstuse jäätmetele.

SENISED TULEMUSED

Erinevatel põletusrežiimidel tekkivate tuhkade koostise ja sideaineliste omaduste määramine kinnitas olulist alanemistendentsi sideaineliste omaduste osas, eriti Enefit280 tuhkade puhul. Tuhkade koostis ja omadused varieeruvad ka aasta jooksul samast tuhaeralduspunktist võetud proovide lõikes. Näidati, et temperatuuri mõõdukas tõstmine võimaldab läbi muutuste faasikoostises tuhkade sideainelisi omadusi parandada. Samas on jämedafraktsioonilise üldtuha kasutamine konventsionaalsetes lahendustes endiselt probleem ning tuhkade taaskasutuse osa mastaapseks suurendamiseks on vaja täiendavaid uuringud põletus/jahvatusreziimide optimeerimise ning uute tehnoloogiate kasutamise võtmes. Koostati ülevaade ja logistiline analüüs taaskasutuseks sobivate põlevkivituhkade ja aheraine prioriteetsetest kasutussuundadest  ja nende logistilistest kitsaskohtadest.

tuhk