M A R E K

MAJANDUS JA TEHNOLOOGIA

Maapõuevarad on rahvuslik rikkus, mille kasutamine õigel ajal ja õigel viisil on oluliseks sisendiks riigi tööhõive ja majanduskasvu tagamiseks. Eesti riik on algatanud maapõuestrateegia kujundamise, mis peaks pikaks ajaks suunama seal leiduvate ressursside kasutamist. MAREKi ülesandeks on pakkuda sõltumatut ja teaduslikult kõrgetasemelist ekspertiisi nii riikliku kui kohaliku tähtsusega maavarade ja teiste maapõeressursside kogu kasutamistsüklile – planeerimisest, maavararessursside hindamisest, tasuvusanalüüsidest jäätmete taaskasutuseni ja maaalade kasutusjärgse korrastamiseni.

Aidata ettevõtetel välja töötada ja arendada maapõueressursside kasutamise ja töötlemisel baseeruvaid tooteid ja nende muutmist teadusmahukamaks ja seega suuremat lisandväärtust andvateks toodeteks. Ning vääristada tootmisprotsessis tekkinud jäätmed, neile uute kasutusvaldkondade välja töötamisel, selle asemel, et neid jäätmeid kasutult looduses ladestada.

Maavararessursside hindamine ja tasuvuse arvutused ning majandamise sotsiaal- ja keskkonnatulemuse arvestus

Maavararessursside kasutamine eeldab läbimõeldud ressursi kasutuse planeerimist arvestades üldist turuolukorda ja prognoose ning keskkonna ja sotsiaal-majanduslikke mõjusid ning võimalusi. Nõustame Eesti riiki, omavalitsusi ja kaevandajaid kaalutletud otsuste tegemisel erinevate maavarade sh tulevikumaavarade ressursi hindamisel ja tasuvuse analüüsil edasiste strateegiliste otsuste tegemisel. MAREKi teadlased aitavad välja töötada optimaalseimat maavararessursside majandamise sotsiaal- ja keskonnatulemuse arvestust eesmärgiga hinnata vastavate tegevuste tulemil aset leidvaid muutusi kogukonna ja ühiskonna heaolus.

Kontakt: Diana Eerma  diana.eerma(ät)ut.ee, Alar Rosentau alar.rosentau(ät)ut.ee,

Bio- ja hüdrometallurgia (leostumistehnoloogiad)

Biohüdrometallurgia on elus- (mikroobid) ja elutalooduse (mineraalid, maagid) kokkupuude vesikeskkonnas esimeste rakendamiseks ebakonventsionaalses metallurgias. Hindame biohüdrometallurgia rakendatavust maavaradest huvipakkuvate elementide kättesaamiseks ning prognoosime meetodi kasutatavust tööstuses.

Kontakt: Kalle Kirsimäe kalle.kirsimae(ät)ut.ee

Taaskasutustehnoloogiad

Omame pikaajalisi kogemusi põlevkivitööstuses tekkinud jäätmaterjalide uuringutes ja potentsiaalsete (taas)kasutusvaldkondade leidmises, arendamises ja katsetamises. Pakume analüütilist võimekust ja kompetentsi hindamaks materjalide koostist, omadusi, keskkonnamõjusid ning nende rakendatavust uute toodete arendamisel. Oleme läbi viinud rakendusuuringuid põlevkivi tööstusjäätmete kasutamisel kaevanduste tagasitäitel, efektiivsete filtermaterjalide arendamisel keskkonnasäästlikes reovepuhastustehnoloogiates, uute (ehitus)materjalide arendamisel jne.

Kontakt: Kalle Kirsimäe kalle.kirsimae(ät)ut.ee, Riho Mõtlep riho.motlep(ät)ut.ee

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689