M A R E K

LÕPPENUD PROJEKTID (valik, viimased 7 aastat.):

 • Läänemere põhjasetete geokeemilised-mineraloogilised analüüsid, 36 270 EUR
 • Altkaevandatud alade tagasitäitmine põlevkivitööstuse jääkmaterjalidega, 98 146 EUR
 • Põlevkivi energiatööstuse tuhaladestute koostise uuringud, etapid
 • Maismaaökosüsteemiteenuste üleriigiline rahaline hindamine, sh metoodika väljatöötamine, 187 000 EUR
 • Teaduse valdkondliku mitmekesisuse määratlemine, selle seire metoodika ja mõõdiku väljatöötamine, 24 969,20 EUR
 • Põlevkivituha väärindamise ja ringlusse suunamise võimaluste rakendusuuring, 46 746 EUR
 • Haruldaste muldmetallide sisaldused ja jaotumine Eesti karbifosforiidis: kontrollivad mehhanismid ja eraldamisvõimalused, 664 237 EUR
 • Arseeni levik ja seda kontrollivad tegurid Tartumaa põhjavees, 67 807 EUR
 • Lääne-Harju valla geoloogilis-hüdroloogilised uuringud, 373 400 EUR
 • Maaradari uuringud riigiteedel, 6600 EUR
 • Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad, 342 832 EUR
 • Eksperthinnangu koostamine Eesti-Läti Interreg programmi projekti WaterAct raames, 6 667 EUR
 • Ehitusmaavarade otstarbeka kasutuse mudelid, 29 000 EUR
 • Paldiski vesisalvesti asukoha geofüüsikalised uuringud, 12 000 EUR
 • Saarde tuulepargi kolme planeeritava tuuliku asukoha geofüüsikalised uuringud, 12 000 EUR
 • Kliimamuutuste leevendamine läbi CCS ja CCU tehnoloogiate, juhtpartner TalTech, 55 591,77 EUR
 • Põlevkivituhkade ohtlikkuse uuring, juhtpartner TalTech, 100 000 EUR
 • Eesti glaukoniitliivakivi K-termoväetise toormena I: glaukoniidi omadused ja töödeldavus, 104 721 EUR
 • Maasoojussüsteemide rajamisega seotud seadusandlik regulatsioon ja soovitused ning nende muutmise vajaduse hindamine, 51 406,41 EUR
 • Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks, 40 000 EUR
 • Innovatiivsed põlevkivi gaasistamise, pürolüüsi ja põletamise tehnoloogiad, juhtpartner TalTech, 50 517 EUR
 • VKG Energia OÜ Põhja Soojuselektrijaama suitsugaaside puhastamise jääkprodukti täiendav uuring, 8735 EUR
 • Rääma raba ehitusgeoloogilised uurimistööd, 23 000 EUR
 • Paldiski pumphüdroakumulatsioonijaama (PHEJ) rajamisega kaasneva maavõngete uuring, 7000 EUR
 • Põhjaveevarude hindamine, 52 000 EUR
 • Mattunud orgude seismomeetriline uuring Pärnumaal, 12 000 EUR
 • Viivikonna tektoonilise rikke geoloogilise uuringu programmi koostamine, 4800 EUR
 • Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal, 51 415 EUR
 • Põlevkivi piirkonna soode rajoneerimine, 259 948,39 EUR
 • Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega, 397 739,70 EUR
 • Soode ökoloogilise funktsionaalsuse tagamiseks vajalike puhvertsoonide määratlemine pikaajaliste häiringute leviku piiramiseks või leevendamiseks
 • Hüdrogeoloogiline rakendusuuring Rummu karjäärijärve ümbruse liigniiskuse ja Rummu aleviku Aia tänava majade keldrite üleujutuste põhjuste väljaselgitamiseks
 • Paldiski LNG terminali asukoha seismomeetriline uuring
 • Lubjakivi ressursside hinnang Karinu-Rakke-Tamsalu piirkonnas

KONTAKT
MAREK, Ravila 14a, 50411, Tartu
Riho Mõtlep
riho.motlep(ät)ut.ee
tel: 7376689